Privaatsuspoliitika

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE STOCKMANNIS

REGISTRIPIDAJA

Stockmann Oyj Abp
Aleksanterinkatu 52 B, 00101 HELSINGI
Ettevõtte äriregistris registreerimise number: 0114162-2
Telefon: +358 (0) 9 1211
E-posti aadress: asiakaspalvelu@stockmann.com

KONTAKTISIK REGISTRIT KÄSITLEVATES KÜSIMUSTES

Kliendisuhete juht Dea Hein
E-posti aadress: klient@stockmann.com
Telefon: +372 633 9501

MILLISEID ISIKUANDMEID KÄSITLEME

Käsitleme alljärgnevaid klientidega seotud isikuandmeid:

Kliendi põhiandmed:
• ees-ja perekonnanimi
• aadress
• sünniaeg
• isikukood
• sugu
• suhtluskeel
• telefoninumber(-numbrid)
• e-posti aadress

Ostusündmusega seotud andmed kauplustes
• Ostukviitungi andmed ja andmed püsikliendikaardi kasutamise kohta Stockmannis
• Tellimise, tarnimise ja tagastamisega seotud andmed

Teenuste kasutamisega seotud andmed
• Teenuste kasutamise ja tellimise andmed kauplustes
• Teenuste kasutamisega seotud andmed, näiteks moeteenuste ja sisustusteenuste (stilistide), õmblusteenuste ja kosmeetikaalase nõustamise kasutamisega seotud andmed
• Kliendilt teenuse osutamiseks vajalikud ja kogutud andmed, näiteks moenõustaja/stilisti teenusega seotud mõõtmed, rõivasuurused ja värvieelistused
• Teenusest olenevalt võivad andmed olla salvestatud ka fotodena

Klienditeenuse osutamisega seotud andmed
• Kliendi sõnumid ja sõnumisisud ning teenuste osutamise seisukohast vajalikud soovide kategoriseerimisega seotud andmed
• Klienditeeninduse telefonikõnede salvestused
• Klienditagasiside ja sellele vastamisega seotud andmed
• Kliendi hüvitustega seotud andmed, näiteks põhjendused, määrad ja panga andmed

Püsikliendiprogrammiga seotud andmed
• Näiteks andmed ostude kohta, püsikliendikaartide andmed
• Lisakaartide puhul põhikaardi alla salvestatavad andmed lisakaartide numbrite ja ostude kohta

Turunduskommunikatsiooni teave
• Turundusload kanalite kaupa: e-post, tekstisõnum, paberkandja, otseturunduskeeld
• Andmed saadetud sõnumite kohta ja elektrooniliste teadete puhul nende avamise ja klikkimise andmed

Kliendiküsitlustega seotud teave
• Teave küsimustike vastuvõtmise keelamise kohta
• Küsimustike saatmise ja vastuvõtmisega seotud andmed ja kliendi poolt antavad numbrilised soovitushinded

Kliendiks olemise analüüs ja rühmitamise andmed
• Püsikliendiks olemisega seotud andmed
• Kliendi poolt esitatud teenust personaliseerivad ja asjaajamist lihtsustavad andmed
• Stockmanni koostatud klientide rühmitamise andmed

Koostööpartneritega seotud andmed
• Andmed püsikliendikaardi krediidiomaduse kohta

 

MIS OTSTARBEL ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE

Klientide isikuandmeid töödeldakse järgmistel kasutusotstarvetel:

Toodete ja teenuste müümine kauplustes
• Soodustuste õige rakendamine müügiolukordades, näiteks seoses püsikliendi staatusega
• Stockmanni teenuste väljatöötamine, arendamine ja jälgimine ning klienditeeninduse elluviimine
• Stockmanni tootevaliku ja teenuste arendamine
• Kliendisuhte juhtimine, sealhulgas teenustest teavitamine, kliendisuhete arendamine ja teenuste isikupärastamine

Käsitlemise alus: püsiklientide osas lepingu täitmine ja muude klientide osas õigustatud huvi

Püsikliendiprogrammiga seotud andmete töötlemine
• Näiteks ostude registreerimine, püsikliendikaartide postitamine

Töötlemise alus: lepingu täitmine

Klienditeenindus
• Klienditagasiside ja teenuste tellimuste käsitlemine ning neile vastamine (õigustatud huvi)
• Hüvitustaotluste rahuldamine, vastamine ja hüvitamine (seadusjärgne kohustus)
• Kõnede registreerimine teenindussündmuste tõendamiseks, õigusturbe ja turvalisuse tagamiseks ning klienditeeninduspersonali koolitamiseks (õigustatud huvi).

Töötlemise põhimõte: õigustatud huvi ja seadusjärgne kohustus

Klientide teavitamine ja turundus
• Klientide teavitamise ja turunduse teostamine
• Võistluste ja loosimiste korraldamine
• Kliendibaasi andmete analüüsimine ja klassifitseerimine paremini suunatud kommunikatsiooni saavutamiseks

Käsitlemise alus: püsiklientide osas lepingu täitmine ja muude klientide osas õigustatud huvi; uudiskirjade saatmise ja SMS-sõnumite osas kliendi nõusolek

Kliendiküsitlused ja -analüüsid
• Küsitluste organiseerimine näiteks müügi- või teenindussündmuste järel hindamise eesmärgil
• Klientide arvamuste ja nägemuste kogumine arendamise eesmärgil
• Kliendiandmeid kasutatakse ka analüüsimiseks, aruandluses ja süsteemi arendamisel Stockmanni äritegevuse arendamiseks

Käsitlemise alus: õigustatud huvi

Seadusega ettenähtud kohustused ja halduslikud meetmed
• Raamatupidamine
• Kuritegude ärahoidmine ja väljaselgitamine
• Juriidiliste nõuete koostamine, kaitsmine ja nendele vastamine, näiteks kriminaalasjades ja kahjujuhtumitel ning tarbijakaitse küsimustes
• Tootevastutuse kohustuste täitmine
• Ohtlike toodete tagasikutsumised

Käsitlemise alus: seaduslik kohustus ja eluliste huvide kaitsmine

 

ANDMETE SÄILITAMISE AEG

Andmetöötluse aja kavandamisel on arvestatud iga konkreetse eesmärgi jaoks vajalike andmete käsitlemise aega. Allpool on käsitletud andmete töötlemise aegu ja nende määramise kriteeriume.

Kui isikuandmete käsitlemine põhineb nõusolekul, lõpetame andmete käsitlemise pärast nõusoleku tühistamist. Eelpool nimetatu kehtib näiteks uudiskirja saatmise kohta. Lõpetame teie uudiskirja tellimuse kohe, kui teatate nõusoleku tühistamise soovist.

Püsiklientide andmeid säilitatakse vaikimisi nii kaua, kuni kliendi püsikliendi staatus kehtib. Klientide ostuandmed säilitatakse viis aastat.

Teavet ostutehingute, tagasimaksete ja arvete kohta käsitletakse Stockmanni raamatupidamisdokumentide osana ja säilitatakse EV Raamatupidamisseadusega määratud aja jooksul, mis on 7 aastat pärast majandusaasta lõppu. Tagasiside ja kaebuste menetlemiseks vajalik teave ja õiguslik teave säilitatakse asjaajamiseks vajaliku aja jooksul, mis tavaliselt ei ületa kolme aastat. Elutähtsate huvide kaitseks kustutatakse näiteks toodete tagasikutsumist käsitlev teave viivitamatult pärast tagasisaatmise toimumist vastava ametiasutuste poolt sätestatud viisil. Võistlustel ja loosimistel osavõtjate loendid eemaldatakse pärast võitja valimist ja/või loosimise toimumist ja võimaliku auhinna üleandmist. Klienditeeninduse telefonikõnede salvestisi säilitatakse maksimaalselt üks aasta.

NÕUSOLEKU TÜHISTAMISE ÕIGUS

Kui isikuandmete töötlemine põhineb antud nõusolekul, saate oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta. Isikuandmete töötlemine põhineb antud nõusolekul näiteks siis, kui olete andnud loa elektrooniliseks otseturunduseks. Oma nõusoleku tühistamiseks pöörduge klienditeeninduse poole.

Kui Te ei anna nõusolekut elektrooniliseks otseturunduseks ning keelate otseturunduse posti ja telefoni teel, saadame Teile vaid tellitud või Teile suunatud teenuste teostamiseks ja kliendistaatusest tuleneva vajaliku info.

TEAVE MUUDE ÕIGUSTE KOHTA

Teil on õigus saada soovi korral teada, kas Stockmann töötleb teie isikuandmeid. Kui töötleme teie andmeid, on teil õigus saada koopia meie poolt töödeldavatest andmetest. Kui me ei töötle teie andmeid, on teil õigus saada kinnitus ka selle kohta.

Teil on õigus parandada või täiendada oma töötlemise seisukohast ekslikke või puudulikke isikuandmeid.
Teil on õigus isikuandmete kustutamisele.
Teil võib olla õigus piirata oma isikuandmete töötlemist.
Teil on teatud olukordades õigus kanda meie valdusse kuuluvaid isikuandmeid üle endale või mõnele teisele registripidajale. Õigus puudutab selliseid isikuandmeid, mida olete meile ise esitanud ja mida töötleme teie nõusoleku põhjal või sõlmitud lepingu alusel. Ülekandmise õigus käsitleb selliseid andmeid, mida töödeldakse automaatse andmetöötluse abil.

Teil on õigus keelata oma isikuandmete töötlemist.

KUIDAS SAATE OMA ÕIGUSI KASUTADA?

Kui soovite kasutada oma ülalkirjeldatud õigusi, saatke palun taotlus digiallkirjastatuna aadressile klient@stockmann.com või pöörduge Stockmanni kaubamaja klienditeenindusse.

Kirjaliku vastuse saadame vastuse kas krüpteerituna elektroonilisel kujul või posti teel tähitud kirjana. Kirja vastuvõtmist ei saa kinnitada keegi teine kui ainult vastuvõtjaks määratud isik. Nii tagame andmete konfidentsiaalsuse.

TEAVE ISIKUANDMETE KÄSITLEJATE KOHTA

Isikuandmeid töötlevad Stockmanni või Stockmanni koostööpartnerid, kelle töökohustuste täitmine eeldab nende andmete käsitlemist. Isikuandmete töötlejad on seotud konfidentsiaalsuskohustusega.

Kliendiregistri andmeid ei anta väljapoole Stockmanni kontserni muul juhul, kui allpool kirjeldatud juhtudel, kui õigusaktid näevad seda ette, ettevõtte müümise või reorganiseerimisega seoses ning pärimisega seotud asjaoludel.

Kliendiandmeid võib koostööpartneritele edasi anda allpool kirjeldatud juhtudel:

• Stockmanni MasterCard-kaardiga klientide kohta esitab Stockmann Luminor pangale klientide kontaktandmed ning andmed püsikliendistaatuse ja kehtivuse kohta;

Teenuste osutamiseks tegutseb Stockmann isikuandmete töötlejana ka mitmete, registripidajana
tegutsevate koostööpartnerite nimel. Sellised koostööpartnerid on Piletilevi, Ticketmaster,
Global Blue, Ridango AS (sõidukaardid), Eesti Loto ja Tallinna Turismiinfokeskus.

Peale Stockmanni töötlevad klientide isikuandmeid ka Stockmanni teenuseosutajad ja koostööpartnerid Stockmanni nimel ja ülesannete kohaselt. Sellised allhankijad on muu hulgas IT-teenuste osutajad, kes hoolitsevad muu hulgas süsteemide tehnilise korrashoiu eest, ja koostööpartnerid, kes osalevad Stockmanni toodete ja teenuste tarnimise protsessides. Kui isikuandmete käsitlemisel on küsimus andmete töötlemises Stockmanni nimel, kehtib koostööpartnerile Stockmanni poolt kehtestatud konfidentsiaalsuskohustus ja koostööpartneril ei ole õigust anda andmeid üle kolmandatele isikutele ega kasutada andmeid muul eesmärgil kui Stockmanni tööülesande täitmiseks.

Stockmanni kliendiandmeid töötlevad:
• Kroonpress AS
• Ellington OÜ
• Menu Meedia OÜ
• Apsis Finland Oy
• AS Eesti Post
• Express Post AS
• Nets Estonia AS
• Verifone Finland OY
• Tech Mahindra Limited
• Cargobus OÜ
• DPD
• Lindorff Eesti AS
• Oracle Finland OY
• G4S Eesti AS

Stockmann püüab võimaluse korral tagada, et isikuandmeid töödeldakse ainult EÜ ja Euroopa majanduspiirkonna territooriumil. Loetakse, et isikuandmed liiguvad väljapoole EÜ ja ETA-piirkonda IT-tehnoloogia teenuste osutamise raames, kui isikuandmeid on võimalik kasutada väljaspool EÜ ja ETA piirkonda asuvast riigist. Andmete sellise üleandmise kohta on sõlmitud teenuseosutajaga leping, järgides EÜ komisjoni kinnitatud nõudeid. Klientide isikuandmeid käsitlevad Stockmanni nimel Stockmanni IT-teenuste osutajad, kelle tegevuspiirkonnaks on Stockmanni käsitleva töötlemise osas ETA territoorium ning USA ja India. Oracle töötleb andmeid kogu maailmas.

JÄRELEVALVEAMETILE KAEBUSE ESITAMISE ÕIGUS

Kui arvate, et me ei töötle teie isikuandmeid kooskõlas ELi üldiste andmekaitsenõuetega, võite esitada kaebuse ELi liikmesriigi järelevalveasutusele ELi selles liikmesriigis, kus asub teie alaline elu- või töökoht või mida te loete rikkumise toimumise kohaks.

Eestis teostab järelvalvet Andmekaitse Inspektsioon.

VÄLTIMATUD ANDMED KLIENDISTAATUSEGA SEOTUD TEENUSTE KOHTA

Et saaksime Teile pakkuda püsikliendi- või tellimuslepingus või mõnes muus lepingus nimetatud soodustusi ja teenuseid, peame töötlema lepingu täitmiseks isikuandmeid.

Vajame neid andmeid selleks, et saaksime summeerida Teie ostusummasid ja hoolitseda selle eest, et oleksite alati kursis teile pakutavate soodustustega ja programmi muudatustega, ning et saaksime oma klientidele pakkuda parimat kaubavalikut. Lisa püsikliendiprogrammi kohta

TEIE ANDMEID EI KASUTATA ILMA TEIE TEADMATA MUUL OTSTARBEL

Me ei kasuta Teie andmeid mingil muul kui käesolevas dokumendis nimetatud otstarbel. Kui hiljem tekivad uued kasutusvajadused, teavitame Teid nendest ja nendega seotud õiguslikest töötlemise põhjendustest. Vajaduse korral palume Teil luba isikuandmete kasutamiseks uuel kasutusotstarbel.

MUJALT KOGUTUD ANDMED

Stockmanni ja Luminor panga ühise SMC krediitkaardiga tasutud ostusummade andmeid kogutakse Luminor panga poolt ja esitatakse Stockmanni püsikliendiprogrammi jaoks ostude (ostu kuu ja kogusumma), mis on tehtud väljaspool Stockmanni.